سهام

سهام ۳۱۷ شرکت در بورس منطقه‌ای همدان معامله شد

همدان - مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: طی هفته جاری سهام ۳۱۷ شرکت در بورس منطقه‌ای همدان معامله و ۸۷ کد معاملاتی نیز جدید ایجاد شد. ...
۲۳۶

۲۳۶ میلیون و ۶۷۱ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

همدان - مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: فروردین ماه امسال تعداد ۲۳۶ میلیون و ۶۷۱ هزار و ۱۳۷ سهم در بورس همدان مبادله شد. ...
۸۳

۸۳ میلیون و ۸۱ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: طی هفته جاری تعداد ۸۳ میلیون و ۸۱ هزار و ۷۳ سهم در بورس همدان مبادله شد. ...
۲۴۱

۲۴۱ کد معاملاتی جدید در بورس همدان ایجاد شد

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: طی بهمن ماه امسال ۲۴۱ کد معاملاتی جدید در بورس منطقه‌ای همدان ایجاد شد. ...
۵۲

۵۲ میلیون و ۵۰۵ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: طی هفته جاری تعداد ۵۲ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۷۵۲ سهم در بورس همدان مبادله شد. ...
۳۹

۳۹ میلیون و ۷۱۷ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

همدان - مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: طی هفته جاری تعداد ۳۹ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۴۱ سهم در بورس همدان مبادله شد. ...
۵۴

۵۴ کد معاملاتی جدید در بورس همدان ایجاد شد

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: طی هفته جاری تعداد ۴۴ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۲۴۸ سهم در بورس همدان مبادله و ۵۴ کد معاملاتی جدید نیز ایجاد شد. ...
۳۶

۳۶ کد معاملاتی جدید در بورس منطقه‌ای همدان ایجاد شد

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: طی هفته جاری ۳۶ کد معاملاتی جدید در بورس منطقه‌ای همدان ایجاد شد. ...
۸۶

۸۶ میلیون و ۶۹۷ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: طی هفته جاری تعداد ۸۶ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۶۶۸ سهم در بورس همدان مبادله شد. ...
۶۹

۶۹ کد معاملاتی جدید در بورس منطقه‌ای همدان ایجاد شد

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: طی هفته جاری ۶۹ کد معاملاتی جدید در بورس منطقه‌ای همدان ایجاد شد. ...
۲۴۰

۲۴۰ میلیون و ۵۳۲ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: آذرماه امسال تعداد ۲۴۰ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۶۷۰ سهم متعلق به ۳۹۲ شرکت در تالار بورس منطقه‌ای استان همدان داد و ستد شد. ...
سهام

سهام ۲۱۳ شرکت در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد

همدان - مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: طی هفته گذشته سهام ۲۱۳ شرکت در بورس منطقه‌ای همدان مبادله شد. ...
آخرین اخبار
آخرین اخبار سرویس همدان پایگاه تحلیلی -خبری شعار سال